Муша-Буша в собствен сос, добро и зло, в здраве и болест, в dial-up и оптичен интернет, в и извън времето, внапредвид и деЦки от НОЙ

Ако еволюцията на човека беше приключила, майките нямаше да са само с две ръце.

ЕП гласува резолюция срещу Литовския закон за цензура на публичната информация

За съжаление на всички, Баросо беше презибран (което не беше изненада, все пак, при липса на смислени опоненти). Само не разбирам защо евроскептиците не го подкрепят, след като той всъщност работи в полза на тяхната кауза.

Ето прясна новина от ЕП (сега на Новинар им се дава шанс за истинска и достоверна новина)

Литовския закон за забрана на разпространяване на информация на тема хомосексуалност и ограничаване на публикуването на списания за гейовете и лесбийките беше осъден от Европейския парламент.

Силно, но не междупартийно, преобладаващо мнозинство в ЕП прие резолюция, критикуваща новия закон в Балтийската страна – „Закон за защита на малолетните и непълнолетните срещу вредно въздействие на обществена информация“, която забранява публикуване на всякаква информация, свързана с хомосексуалността и бисексуалността. Законопроектът, който влиза в сила през март следващата година, включва всякакъв вид обекти, като например уеб сайтове, изложби, демонстрации и други публични събития, ако те могат да бъдат достъпни за деца.

В правен анализ на на законопроекта, направен от Европейската комисия, се казва, че неговата формулировка е твърде широка за тълкувание и на практика забранява гей литература, както и изобщо споменаването на хомосексуалност в училищата.

През последните месеци литовския парламент обмисля изменения и допълнения на закондателството, с което цели да ограничи И намали основните права на гейовете и лесбийките.

През юли, на първо четене на законопроекта, литовски народни представители от всички партии одобриха изменения, които предвиждат криминализиране на “хомосексуалните отношения в обществени места“.

Евелин Паради от Европейския регион на Международната асоциация на лесбийки, гейове, бисексуални, транс и интерсексуални (ILGA-Europe), заяви пред EUObserver, че ILGA-Europe приветства резолюцията: „Радваме се, че резолюцията беше предложена от междупартийна група на депутатите в ЕП, въпреки че много от консерваторите се противопоставиха на предложението, както и че тя призовава за конкретни мерки по отношение на правото от европейските институции“, каза тя.

Общо 349 депутати гласуваха в подкрепа на резолюцията, с 218 „против“ и 46 въздържали се.

Евродепутатът от Зелените Джин Ламберт (Великобритания), също подписала резолюцията, заяви: „Европейският парламент изпраща ясно послание до литовското правителство, че хомофобията няма място в Европейския съюз – не в нейното общество и със сигурност не залегнали в нейното законодателство. Литовския закон противоречи на договорите на ЕС, Хартата на ЕС за основните права и Европейската конвенция за правата на човека и трябва спешно да се отмени от това основание.“

Във вторник в парламента, еврокомисарят по правосъдието Жак Баро каза пред депутатите, че Европейската комисия е изказала своята загриженост за действията на литовското правителство.

През юли новоизбраният президент на Литва и бивш европейски комисар Далия Грибаускайте заяви, че гледа сериозно на нарушените човешки права, но не е имала друг избор, освен да следват конституцията на Литва и подпише закона.

„Въпреки това, ще се възползвам от правото да предложа промени в закона, така че той е съвместим с основните права на човека“, допълни тя.

Създадена е работна група от г-жа Грибаускайте за преразглеждане на закона.

В допълнение към новината на EUObserver, българските евродепутати Хюсменова, Панайотов, Първанова, Емил Стоянов, Калфин, Вигенин И Кирилов гласуваха в подкрепа на резолюцията. Следвайки неадекватната си политика или да е против, или да се въздържа, Димитър Стоянов не изневери на себе си и се обяди против резолюцията. Другите български евродепутати против резолюцията са Иванова, Михайлова, Неделчева. So… 7 ЗА срещу 4 ПРОТИВ. Нямам време сега да проверявам гласовете на останалите ни (общо 17) евродепутати, но мисля, че резултатите няма да са различни.

Voting results->

IN FAVOUR (349)

ALDE (Liberals and Democrats): Alfano, Alvaro, van Baalen, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, Davies, de Magistris, De Sarnez, Donskis, Duff, Ek, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Hennis-Plasschaert, Hirsch, Hyusmenova, in ‘t Veld, Jaatteenmaki, Kacin, Klinz, Krahmer, Lepage, Lokkegaard, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Meissner, Michel, Newton Dunn, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Thein, Theurer, Tremosa I Balcells, Vajgl, Vălean, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikstrom

GUE/NGL: Bisky, Chountis, de Brun, Ernst, Ferreira Joao, Figueiredo, Handel, Henin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Kohliček, Le Hyaric, Liotard, Losing, Maštalka, Matias, Meyer, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sondergaard, Svensson Eva-Britt, Tavares, Vergiat, Zimmer

NI: Bontes, Ehrenhauser, Madlener, Martin Hans-Peter, van der Stoep, Tănăsescu, Vadim Tudor, Werthmann

PPE: Abad, Audy, Barnier, Baudis, Bauer, Belet, Briard Auconie, Busuttil, Cadec, van de Camp, Carvalho, Casa, Cavada, Dantin, Dati, Dehaene, Delvaux, De Veyrac, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Franco, Gauzes, Grosch, Grossetete, Gruny, Ibrisagic, Itala, Jordan Cizelj, Juvin, Lamassoure, de Lange, Macovei, Mathieu, Morin-Chartier, van Nistelrooij, Papastamkos, Pietikainen, Ponga, Rangel, Saifi, Sanchez-Schmid, Skylakakis, Stoyanov Emil, Striffler, Svensson Alf, Thyssen, Vlasto, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool

Socialists and Democrats (S-D): Alvarez, Alves, Andres Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Balčytis, Beres, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūt÷, Bostinaru, Bozkurt, Bullmann, Caronna, Cashman, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortes Lastra, Cozzolino, CreŃu, Crocetta, Cutas, Daerden, Dăncilă, De Angelis, De Castro, De Keyser, Desir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Farm, Flašikova Beňova, Fleckenstein, Garcia Perez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Goncz, Grech, Grelier,

Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Haug, Hedh, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Ivan, Jaakonsaari, Jauregui Atondo, Jorgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kelly Alan, Kirilov, Koppa, Kreissl-Dorfler, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lopez Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martinez Martinez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menendez del Valle, Merkies, Milana, Mirskis, Moraes, Moreira, Muniz De Urquiza, Neuser, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pascu, Peillon, Perello Rodriguez, Plumb, Poc, Podimata, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero Lopez, Rouček, Sanchez Presedo, Sarbu, Schaldemose, Scicluna, Sehnalova, Senyszyn, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, łicău, Tirolien, Trautmann, Ulvskog, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yanez-Barnuevo Garcia, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Belier, Besset, Bove, Brantner, Brepoels, Butikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engstrom, Evans, Flautre, Giegold, Greze, Hafner, Harms, Hassi, Hausling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lovin, Lucas, Lunacek, Romeva i Rueda, Ruhle, Sargentini, Schlyter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Trupel, Turmes, Turunen, Ždanoka

AGAINST (218)

ALDE: Aylward, Chatzimarkakis, Crowley, Gallagher, Harkin, Manner, Takkula

ECR: Ashworth, Bielan, Cabrnoch, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Fajmon, Grobarczyk, Kamiński, Kowal, Kožušnik, Kurski, Legutko, Migalski, Piotrowski, Poręba, Strejček, Szymański, Tomaševski, Tošenovsky, Vlasak, Włosowicz,

Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Scotta’, Soini, Speroni

NI: Balczo, Brons, Claeys, Gollnisch, Griffin, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Molzer, Obermayr, Stoyanov Dimitar

PPE: Ader, Albertini, Allam, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverria, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bendtsen, Berlato, Bodu, Boge, Borys, Brok, Cancian, Casini, del Castillo Vera, Comi, David,

Des, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Estaras Ferragut, Ferber, Fraga Estevez, Gahler, Gallo, Garcia-Margallo y Marfil, Gardini, Glattfelder, de Grandes Pascual, Grzyb, Gutierrez-Cortines, Gyıri, Gyurk, Handzlik, Herranz Garcia, Hibner, Hohlmeier, Hubner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jimenez-Becerril Barrio, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, KariĦš, Kastler, Kelam, Klas, Koch, Kolarska- Bobińska, Korhola, Kosa, Kostinger, Kuhn, Kukan, Landsbergis, Langen, La Via, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lisek, Lope Fontagne, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mihaylova, Mikolašik, Millan Mon, Morkūnait÷, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Niculescu, Niebler, Olbrycht, İry, Pack, Patrao Neves, Peterle, Pieper, Posselt, Pottering, Preda, Protasiewicz, Ranner, Reul, Rivellini, Roithova, Ronzulli, Rubig, Salafranca Sanchez-Neyra, Sartori, Saudargas, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schopflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sogor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastny, Stolojan, Surjan, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun Und Hohenstein, Tıkes, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Zaborska, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

GUE : Wils

ABSTENTION (46)

ALDE: Kozlik, Nicolai

ECR: Atkins, Bradbourn, Callanan, Chichester, Deva, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Mcclarkin, Nicholson, Stevenson, Swinburne, Tannock, Van Orden, Yannakoudakis

EFD: Agnew, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Farage, Nattrass, Rosbach, Sinclaire

NI: Dodds, McMillan-Scott, Sosa Wagner

PPE: Andrikien÷, Danjean, Giannakou, Higgins Jim, Jaroka, Kasoulides, McGuinness, Mitchell, Riquet, Szajer

Advertisements

15 comments on “ЕП гласува резолюция срещу Литовския закон за цензура на публичната информация

 1. Благо
  септември 18, 2009

  Къде мога да видя кой какво е гласувал?!
  Затруднявам се да намеря това, а ме интересува.
  Мерси

  Like

 2. Musha Busha
  септември 18, 2009

  Dobavih „voting results“ sled texta. Izvinyavam se za latinicata.

  Like

 3. Благо
  септември 18, 2009

  Мерси, но от къде виждаш кой за какво е гласувал на директива, резолюция и др. 😕
  😛

  Like

 4. Musha Busha
  септември 18, 2009

  Details of voting (amendments, separate and split votes, etc.) appear in the Results of Votes annex to the minutes.

  The results of roll-call votes are available in electronic form only, as an annex to the minutes, and can be accessed via Europarl.

  Nadyavam se tova obyasnyava sistemata:) Sorry, che e na angliiski, no tova e rabotnia mi ezik.

  Like

 5. Musha Busha
  септември 18, 2009

  A, otdelno na vseki MEP mojesh da vidish rabotata, kakvi predlojenia e vnasial, kyde kak se e izkazval i kak e glasuval. Sega ne moga da nameria linka, no znam, che ima takava vazmojnost. Po-lesno e da tyrsish po tema ili rezoliucia primerno, zashtoto glasuvaneto e definirano po politicheski grupi, a ne poimenno.

  Like

 6. Веселина
  октомври 5, 2009

  Леле, каква им е религията в Литва? Аз си пиша с една естонка и там са съвсем други нещата, дори е узаконено еднополовото съжителство. А като пуснеш Талин като ключова дума в Гугъл изображения първо излизат снимки от гей-парада им. И по време на техният парад въобще няма враждебни изпълнения като у нас.

  Like

 7. Musha Busha
  октомври 5, 2009

  Veselina, neshto ne ste se razbrali s estonkata. V Estonia predi tri godini zapochna kampania za uzakoniavane na fakticheskoto sajitelstvo na ednopolovi dvoiki. Predlojenieto togava doide ot Ministerstvoto na pravosadieto. Posle nishto ne se sluchi s proekta, zashtoto doidoha izbori. Sega temata oshte si sedi niakyde v publichnoto prostranstvo, no ne e na politicheski dneven red.

  I na dvata gay prides v Estonia, na koito sym bila (imali sa obshto tri, kato minalogodishnia se sluchi pochti sluchaino i neochakvano), imashe mnogo problemi, v tova chislo i ot strana na obshtinata, na policiata i na obichaino prisatvashtite lumpeni. S dve dumi, ako moga da obobshtia, v Bulgaria kato zakonodatelstvo e syshtoto kato v Estonia po otnoshenie na priznavaneto na ednopolovi dvoiki, a po otnoshenie na praidovete im – Estonia e po-zle ot Bulgaria.

  Litva e preobladavashto hristianska.

  Like

 8. Веселина
  октомври 5, 2009

  Сериозно? Ами разочарована съм, защото от разговорите си с нея разбрах, че там са много по-добре нещата. Настина тъжно. А Литва православна или католическа държава е?

  Like

 9. Musha Busha
  октомври 5, 2009

  79% ot naselenieto sa katolici, 4.05% sa ortodoksalni hristiani.

  Veselina, sledvashtia pyt probvai s Google. Ima naistina mnogo neshta, koito mojesh da nauchish za sveta, samo da poiskash:) Taka veroiatnostta da se razocharovash, che neshto ne e taka, kakto niakoi ti e kazal, namaliava znachitelno.

  Like

 10. Веселина
  октомври 5, 2009

  Защото тя е оттам и нали би трябвало да знае най-добре. Тревожи ме и мисълта, че ме е лъгала, защото ще трябва да си ревизирам и другите разговори с нея. Ние си говорим за правата на ЛГТБ хората защото сме фенки на yaoi и се запознахме в един сайт за манга. Тя е по-възрастна от мен, около 40, и е сериозен човек. Много ме учудва това, че е преиначила нещата. Сори за този спам-разговор, но наистина съм изненадана от нея.

  Like

 11. Musha Busha
  октомври 5, 2009

  Veselina, mislia, che pyrvo talkuvash neshtata ednostranchivo s doza pocherniavane, i posle, syshtoto moje da se otnese i za teb, i za men, bideiki bulgarki. Da jiveesh/da si roden v edna dyrjava izobshto ne vodi do zakliuchenieto, che si naiasno s polojenieto na LGBT tam. Kato si bulgarka, ti mojesh li da nazovesh bulgarskite zakoni i naredbi, v koito pishe za pravata na LGBT u nas?

  Like

 12. Веселина
  октомври 5, 2009

  Мда, аз съм си мнителна, от зодията ми е. Може би защото тя твърди, че познава добре законодателството там, дори хронологията, а също и за други страни, като Япония например. Освен това тя по принцип проучва ЛГТБ проблема глобално и в религиозен аспект. Говори с термини, които не познавам. Според нея оригинално в библията няма хомофобски текстове (аз знам, че в стария завет има) и че са прибавени после, като тя казва за времето на чумната епидемия във Франция (не знам кой век беше) с цел да няма връзки от които не може да има поколение.

  Like

 13. Веселина
  октомври 5, 2009

  Аз знам само за основните положения у нас, че дори съжителството не е узаконено. Мисля, че през 2001 се прие закон (оплют от Д-р Иван Козовски от НДСВ) който премахна някакви стари положения в конституцията, криминализиращи публичните прояви на еднополова любов. Може и да греша обаче.

  Like

 14. Musha Busha
  октомври 5, 2009

  Veselina, ne iskam da pravim komentiraneto na temata podobren pregled na polojenieto na LGBT u nas, zatova samo shte kaja, che primeryt, koito dade, e pokazatelen za gornite mi dumi:) Konstituciata ne kriminalizira homosexualnostta, s kriminaliziraneto se zanimava Nakazatelnia kodeks. Prez 2002 toi e promenen i e otmenen chl. 157, spored koito se nakazvat homoseksualni proiavi na obshtestveni mesta (koeto ne e bilo mnogo yasno kakvo e tochno). Nikoga „ednopolovata liubov“ ne e bila kriminalizirana, zashtoto niama zakonova definicia na lubov. Ako stava duma za fizicheska liubov, v Bulgaria se nakazvat seksualnite deistvia na obshtestveni mesta, bez znachenie pola na izvarshitelite. Kazusyt Kozovski se otnasya za drug zakonov akt – Zakona za zashtita sreshtu/ot diskriminacia, v sila ot 2004 godina.

  Like

 15. Веселина
  октомври 5, 2009

  Да, признавам, че не познавам добре законите, и това, което го знам, го знам от вестниците само. Благодаря за информацията за Литва, научих нещо ново, защото мислех, че са православни. Беше ми приятно да коментираме и се надявам, че не съм ви досадила с нещо.:)

  Like

Кажете си

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s